Oudtshoorn High School
Hoërskool Oudtshoorn • MISSIEVERKLARING

Our Mission and Vision
Klein Karoo
ONS STREWE NA......

 • die vaslegging van Godgesentreerde morele beginsels by al ons leerders sodat hulle totale lewenswandel
  daardeur gerig sal word;
 • hoë akademiese standaarde en effektiewe onderrig sodat elke leerder tot sy/haar maksi-
 • male vermoë kan ontwikkel;
 • die kweek van 'n liefde vir kennis, vaardighede en insig;
 • die kweek van mans en vrouens wat as volwassenes doelgerigte en meelewende landsburgers sal wees;
 • gesonde dissipline wat die goeie orde sal verseker en ook vir elke leerder van opvoedkundige waarde sal wees;
 • sterk leierskapontwikkeling sodat potensiële leiers maksimaal sal ontplooi;
 • maksimale professionele ontwikkeling van ons onderwyspersoneel tot voordeel van elke leerder;
 • 'n gewilligheid by almal om sinvol en positief aan te pas by noodsaaklike veranderinge en vernuwinge;
 • die betrokkenheid van elke Struisie by die skool se aktiwiteite sodat trots op en lojaliteit jeens Hoërskool
  Oudtshoorn sal gedy;
 • die betrokkenheid van al ons ouers by hulle kinders asook by die skool se aktiwiteite;
 • hartlike samewerking en 'n gees van vriendelikheid en welwillendheid tussen ouers, onderwysers, leerders,
  ​oud-leerders en die gemeenskap;
 • die handhawing, beskerming en uitbouing van ons skool se beeld en tradisies;

OUR OBJECTIVES ARE….


 • the establishment of God-inspired moral principles in all our learners so that these will direct their way of life;
 • academic standards of excellence and effective tuition so that each learner can realise his/her full potential;
 • the nurturing of a love of knowledge, skills and understanding;
 • the development of men and women into adults who will prove to be involved and responsible citizens;
 • sound, healthy discipline that will ensure good order and will benefit each learner;
 • the encouragement of strong leadership to allow all potential leaders to realise their aptitude;
 • the maximum professional development of teaching staff in the interest of our learners;
 • a willingness by all to adapt significantly and positively to all transformation and innovation;
 • the involvement of every Struisie in the activities of  our school to allow loyalty and pride in our school to flourish;
 • the positive interest and involvement of all parents in their children and the school’s activities;
 • sincere co-operation and a spirit of geniality and goodwill amongst parents, teaching staff,
 • ex-learners and the community at large; the maintenance, protection and development of the name and traditions 
  of our school;
 • the establishment and maintenance of healthy relationships with other schools and communities;
 • a commitment to providing an environment for the delivery of quality teaching and learning by promoting the
  rights and safety of all learners, educators and parents;
 • ensuring learners’ responsibility for their own actions and behaviours;
 • prohibiting all forms of unfair discrimination and intolerance;
 • eliminating disruptive and offensive conduct.
Struisies
Wanneer ek bewustelik inskryf as leerder van Hoërskool Oudtshoorn word dit van my verwag dat my totale lewe, gedrag, optrede en omgang met ander altyd my liefde vir, trots in en die eer van my skool sal weerspieël.  
Dit veronderstel uiteraard dat ek
 
alle gelowe sal respekteer;
die gesag van my meerderes sal erken;
die waardigheid van my naaste sal erken;
die privaatheid en besittings van ander sal respekteer;
ander sal aanmoedig en help;
die voorreg om te groei en onderrig te word sal waardeer en
die wonder van die lewe om my sal koester.
 
Te alle tye en op alle plekke is ek ‘n waardige leerder van Hoërskool Oudtshoorn en as sulks lid van ‘n span, want dan vergemaklik ek die samewerking met ander en beskerm ek die beeld van ons skool.

Struisies Oudtshoorn High School